Gàidhlig agus Conaltradh CertHE

University of the Highlands and Islands
Em Isle Of Lewis ()

Preço a consultar

Informação importante

  • Curso
Descrição

Dè tha sònraichte mun chùrsa seo? Cùrsa do luchd-ionnsachaidh adhartach agus fileantaich a tha airson piseach a thoirt air na sgilean aca sa chànan. Cuiridh tu eòlas air cultar traidiseanta, eachdraidh, litreachas agus na meadhanan mar phàirt den chùrsa.       Feartan sònraichte Cùrsa Gàidhlig eadar-obrachail agus practaigeach Gabhaidh tu greis-ghnìomhachais a mhaireas trì seachdainean os làimh ann an àrainneachd Ghàidhlig Ionnsachaidh tu aig Sabhal Mòr Ostaig UHI san Eilean Sgitheanach no Colaisde a’ Chaisteil UHI ann an Eilean Leòdhais, aig cridhe coimhearsnachd far a bheil a’ Ghàidhlig fhathast làidir

Informação importante
Instalações

Instalações e datas

Início Localização

O que se aprende nesse curso?

IT

Programa

Year 1 - CertHE Modalan riatanach: Gàidhlig is Conaltradh: - Sgrìobhadh Gàidhlig is Conaltradh: - Còmhradh Bun-fhiosrachadh mu Ghàidhealtachd na h-Alba Sgeulachdan is Òrain Ghàidhlig Litreachas:- Sgilean Sgrùdaidh is Cruthachaidh Greis-Gnìomhachais Modalan roghainneil: Na Meadhanan 1 Cànan sa choimhearsnachd Coimpiutaireachd Annas Laimhe is Òrain Ghàidhlig 1 Teòiridh, Cruthachadh is Cothromachadh 1